Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat

Kamulaştırma, kamu kurumlarının kamu yararı gözeterek kişilerin özel mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlara el koymasıdır. Kamulaştırma sırasında ortaya çıkacak olan muhtemel hak kayıpları da taşınmazların gerçek sahiplerine ödenerek mağduriyetler ortadan kaldırılır. Kamulaştırmalar birbirinden vasıf ve mahiyet olarak farklı amaçlara yönelik olarak yapılabilir. Yol yapımı, ibadethane yapımı, okul yapımı, boru hattı inşası gibi sebeplerle kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda kamulaştırmaya gidilebilir.

Kamulaştırma yapılacak olan yerin valiliği, özel idaresi ve il encümenleri tarafından yapılan plan ve projeler kapsamınsa yapılan kamulaştırma çalışmaları bazen uzun süreler alabilmekte, kamu geçen süre içerisinde ihtiyaçlarını ivedilikle çözme yoluna giderek, kamulaştırmasız el atma yöntemiyle onay süreçlerini es geçebilmektedir.

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?


Planlanmış ve bir projeye bağlı olarak yapılan kamulaştırmalarda kamu, kamulaştırma yapılan taşınmasın hak kayıplarını telafi ederek muhtemel hak kayıplarını önler. Kamulaştırmasız el atma ise, özel mülkiyet vasfına sahip taşınmazlara devletin kanunlara aykırı bir şekilde fiilen ya da evrak üzerinde el koyması şeklinde gerçekleşir. Bu tür kamulaştırmalarda devlet hak sahibine herhangi bir bedel ödemez.

Hukuka aykırı olarak yapılan bu tür kamulaştırmalarda asıl amaç, uzun süren prosedürleri es geçerek kamunun ihtiyaçlarının ivedilikle sağlanmasıdır. Ancak gerek kamu, gerekse kişiler tarafından yapılan her hukuksuz eylemde olduğu gibi kamulaştırmasız el atma sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin mahkemeler vasıtasıyla giderilmesi yolu açıktır. Ancak mahkemeye başvuru ve dava süreçlerinin karmaşıklığı bu konuda uzman hukukçulardan yardım almayı gerektirebilir. Hukuka aykırı olarak kamulaştırmasız el koyma davalarında Avukat Mehmet gündüz hukuk bürosu Sakarya- Adapazarı ve çevresinde başvurulabilecek hukuk büroları arasında yer almaktadır.

Kamulaştırmasız El Atma ile Fiili El Atma Arasındaki Fark


Kamulaştırmasız el atma sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına hukuki yollara başvurmadan önce başvuru yol ve yöntemlerinin doğru belirlenmesi için, kamulaştırmasız el koymaya konu edilen usulsüzlük vasıflarının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Sakarya avukat desteğiyle davanın ön hazırlığı eksiksiz bir şekilde yapılarak elde edilecek sonucun daha hızlı ve mağdur lehine gelişmesi daha kolay bir hale gelecektir.

Kamulaştırmasız el atma fiili el atma şeklinde gerçekleşeceği gibi, bazı hallerde taşınmaza hukuki el atma yöntemiyle de gerçekleşebilmekte ve mülkiyet hakkına zarar verme fiili oluşabilmektedir.

Kamulaştırmasız El Atmada Hak Sahibinin Başvurabileceği Hukuki Yollar


Kamulaştırma kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenen mevzuat, kamulaştırmanın nasıl yapılacağına dair yasal yol ve yöntemleri belirlemiştir. Mevzuata uygun olmayan şekilde yapılan kamulaştırma işlemlerinde hak kaybına uğrayan malik,

Yapılan işlemin usulsüz olduğu ve kamulaştırması el atma fiili sebebiyle mağduriyet yaşadığını düşünen kişiler, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tazminat talebinde bulunabilir.

Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle hukuka başvurmakla özel mülkiyeti altında bulunan taşınmazın dava tarihindeki ederinin belirlenerek kendisine ödenmesini talep eder. Bu taleple, davaya konu edilen mülkiyeti idareye devretmeyi de kabul etmiş sayılır.

Kamulaştırmasız El Atmada Zamanaşımı


Kamulaştırmasız el atma bir anlamda kişi veya kişilerin uhdesinde bulunan tapulu taşınmazlara idare tarafından el konulmasıdır. Bu eylemin özel mülkiyete zarar vermesi sebebiyle taşınmaz sahibinin yargıya başvurarak tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Davaya konu edilen temel hak ve özgürlüklerden sayılan özel mülkiyet kanununa muhalefet etmek olarak değerlendirildiği için bu tür davalarda zaman aşımı yoktur. Mülk sahibi dilediği zaman yargı yoluna başvurarak usulsüz işlem sebebiyle oluşan mağduriyetinin giderilmesini talep edebilir.