Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davaları

Ayıplı mal, satıcı ve alıcı arasında mal veya hizmetin kalitesi hakkında yapılan anlaşmaya rağmen, teslim edilen mal veya hizmetin hatalı, eksik veya bozuk olması halidir. Bu tür durumlarda satıcı ve alıcı arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucunda iki taraf arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde alıcı tarafından açılan dava sonucunda satıcı taraf zararın giderilmesi adına tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Bu tür olası durumlarda Tüketicinin korunması kanunu 4. maddesi ‘’ Tüketicinin seçimlik haklarından birisi ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve /veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı/üreticiden tazminat isteme hakkına sahiptir.” şeklinde net bir hüküm ortaya koymaktadır. Ayıplı olduğu değerlendirilen ve her hangi bir kişinin yaralanmasına, ölmesine sebep teşkil etmiş ise, taşıcı-imalatçı alıcının gördüğü zararı şart-kusur aranmaksızın tazmin etmekte zorunludur.

Ayıplı Mal Sebebiyle Dava Nasıl ve Nereye Açılır?


Ayıplı mal sebebiyle tazminat davası açmak için davacının bulunduğu yer mahkemesine başvuru yapması gerekir. Bu tür davalarda Tüketici Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Başvuruyu yapanın tüzel veya gerçek kişi olması başvuru esaslarını ve başvurulacak mahkemeyi değiştirmez. Uzun yıllardır tüketicinin korunması ve buna yönelik tazminat davalarındaki başarılı çalışmalarıyla bilinen Avukat Mehmet Emin Gündüz gerek tüzel kişilere gerekse kurumlara yönelik Sakarya şirket avukatı olarak görev yapmaktadır. Başvuru ve dava süreçlerinin Tüketici kanunun çerçevesinde ve doğru bir şekilde yapılması, dava sonucunda elde edilecek sonuç açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple bu tür davaları açmadan önce Ticaret ve Tüketici kanunu hakkında bilgi ve deneyim sahibi hukukçulardan destek alınması tavsiye edilir.

Ayıplı mal nedeniyle alacak davası, temin edilen malın beklenilen vasıflara uygun olmaması sebebiyle açılır. Malın çürük, hasarlı veya bozuk olması dava açma sebepleri arasındadır. Satıcı ile alıcı arasında doğan uyumsuzlukta davacı seçme hakkı kullanmak suretiyle zararının tazminini,

  • Ayıplı malın sağlam benzeri ile değiştirilmesi,
  • Bozuk malın onarılarak yeniden teslimi
  • Satış sebebiyle ödenmesi gereken malın fiyatında indirim talebi veya ayıplı malı alıkoyma,
  • Satış sözleşmesinden cayma olarak talep edebilme hakkına sahiptir.

Ayıplı Mal Sebebiyle Tazminat Davası Dava Dilekçesi


Tüketici mahkemesine yapılacak tazminat başvurularında alıcının mahkemeye sunacağı dilekçenin tam ve doğru bir şekilde doldurulması büyük önem arz eder. Davacı mahkemeye sunacağı dilekçede,

  • Davacı veya dava vekilinin ad ve soyadı
  • Adres bilgileri
  • Davacı T.C kimlik Numarası
  • Davalıya ait bilgiler
  • Davalıya ait adres
  • Davanın açılmasına konu edilen mal hakkında bilgiler yer almalıdır.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde verilen bilgilerin eksiksiz olmasını yanı sıra, davaya konu edilen mal hakkında açılan konuda her şeyin ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde yazılması gereklidir. Ayrıca ayıplı mal alacak davası dilekçe yanında alışverişi belgeleyen makbuz, fatura, irsaliye gibi belgelerin konulması, ayıplı mal ile ilgili iddiaları güçlendirecektir. Dava dilekçesinin ve eklerinin tam ve doğru olarak mahkemeye sunulması halinde mahkeme heyetinin daha doğru ve hakkaniyetli bir karar vermesine olanak sağlayacaktır.

Görüleceği üzere malın ayıplı olması sebebiyle açılacak tazminat davalarına hazırlık süreci büyük öneme haiz olup, davada alınacak sonucu etkiler mahiyettedir. Bu sebeple dava öncesi Sakarya avukat bürosu ile temasa geçerek dilekçenin usule ve hukuka uygun bir şekilde doldurularak mahkemeye sunulması gerekir. Dava sürecinin takibi ve sonuçlanması aşamasında da dava vekilinin yapacağı çalışmanın sonuca olan katkısı yadsınamaz derecede önemli olacaktır.